Η πολιτική της επιχείρησης ΝΑΝΟVIIS – Innovative Nano Technologies για την ποιότητα αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των στόχων ποιότητας που διαχειρίζονται μέσα από το Σύστημα Ποιότητας, να δεσμευτεί για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και να παρέχει το γενικό όραμα της επιχείρησης, έτσι όπως εκφράζεται από τη ανώτατη Διοίκηση.

 

Όραμα της επιχείρησης είναι η καθιέρωση της στην αγορά ως μίας αξιόπιστης επιχείρησης παραγωγής προιόντων Νανοτεχνολογίας, η οποία διαθέτοντας το κατάλληλο προσωπικό, τη γνώση και την εμπειρία θα είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το όραμάτης αυτό υλοποιείται μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας που θα καταγράφει,αναλύει και αξιολογεί κέθε πληροφορία που σχετίζεται με την ποιότητα του τελικού προιόντος και υπηρεσίας,στον αέναο δρόμο για την επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη και της συνεχούς βελτίωσης.

 

Η διοίκηση της επιχείρησης έχοντας κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις τάσεις της αγοράς, δεσμεύεται ότι για τη υλοποίηση του οράματός της είναι αναγκαίο από την πλευρά της να τηρηθούν τα ακόλουθα:

 

 • Εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας βάσει του Προτύπου                     EN ISO 9001:2008 για την αποτελεσματική λειτουργία του οποίου , θα διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι από πλευράς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης και από πλευράς παροχής των κατάλληλων μέσων, διευκολύνσεων, εξοπλισμού και γενικότερης υποδομής.
 • Τήρηση των αρχικών προδιαγραφών των πελατών και την παροχή εμπιστοσύνης στους πελάτες της επιχείρησης για το ότι το προιόν που θα λάβουν ή την υπηρεσία που αιτήθηκαν στο χρόνο και στην ποιότητα που αρχικά προδιέγραψαν.
 • Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών με σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα.

 

Οι στόχοι της επιχείρησης είναι:

 

 • Τήρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητά της
 • Ελάττωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται τόσο στα παραγόμενα προιόντα και υπηρεσίες όσο και στις οργανωτικές της δομές.
 • Διάθεση στην αγορά προηγμένων, αξιόπιστων και φιλικών στο περιβάλλον προιόντων.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή νέων προιόντων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.
 • Τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των παραγγελιών και παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει αναλάβει
 • Μέτρηση της γνώμης του πελάτη
 • Αξιολόγηση των προμηθευτών
 • Χρήση ανακυκλώσιμων περιεκτών των προιόντων που διαθέτει
 • Συνεχής βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων διαχείρησης του ανθρώπινου δυναμικού όσο και των υποδομών της επιχείρησης.

 

 

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα πολιτική και για την κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων σε όλους τους εργαζομένους.