ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η πολιτική της επιχείρησης ΝanoViis για την ποιότητα αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των στόχων ποιότητας που διαχειρίζονται μέσα από το Σύστημα Ποιότητας, να δεσμευτεί για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη και να παρέχει το γενικό όραμα της επιχείρησης, έτσι όπως εκφράζεται από τη ανώτατη Διοίκηση.

 

Όραμα της επιχείρησης είναι η καθιέρωση της στην αγορά ως μίας αξιόπιστης επιχείρησης παραγωγής προιόντων Νανοτεχνολογίας, η οποία διαθέτοντας το κατάλληλο προσωπικό, τη γνώση και την εμπειρία θα είναι σε θέση να καλύψει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το όραμάτης αυτό υλοποιείται μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας που θα καταγράφει,αναλύει και αξιολογεί κέθε πληροφορία που σχετίζεται με την ποιότητα του τελικού προιόντος και υπηρεσίας,στον αέναο δρόμο για την επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη και της συνεχούς βελτίωσης.

Η διοίκηση της επιχείρησης έχοντας κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις τάσεις της αγοράς, δεσμεύεται ότι για τη υλοποίηση του οράματός της είναι αναγκαίο από την πλευρά της να τηρηθούν τα ακόλουθα:

  • Εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας βάσει του Προτύπου EN ISO 9001:2015 για την αποτελεσματική λειτουργία του οποίου , θα διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι από πλευράς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης και από πλευράς παροχής των κατάλληλων μέσων, διευκολύνσεων, εξοπλισμού και γενικότερης υποδομής.

  • Τήρηση των αρχικών προδιαγραφών και παροχή εμπιστοσύνης στους πελάτες της επιχείρησης για το ότι το προιόν που θα λάβουν ή την υπηρεσία που αιτήθηκαν στο χρόνο και στην ποιότητα που αρχικά προδιέγραψαν.

  • Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών με σκοπό την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα.

Copyright 2020 NanoViis

All rights reserved

T  +30 2169004480 | E  info@nanoviis.com

Ελ. Βενιζέλου 21, Μελίσσια, 15127, Αθήνα , Ελλάδα